Avocat Comercial Sector 1 Avocat Drept Comercial Contracte Comerciale

Măsurile CNSSU privind starea de alertă

R O M Â N I A
GUVERNUL ROMÂNIEI

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

Având în vedere analiza și propunerile formulate de Grupul de Suport Tehnico – Științific pentru gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, privind măsurile necesar a fi menținute / instituite pentru prevenirea și controlul răspândirii infecțiilor luând în considerare peristența unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul național, precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, care
mențin o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ –
teritoriale și a sistemului sanitar, în contextul necesității de creare a condițiilor socio – economice necesare relansării graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în considerarea prevederilor art. 7^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 20/2020, cu modificările și
completările ulterioare, referitoare la împuternicirea secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să dispună orice măsuri necesare pentru situațiile în care există un risc iminent pentru sănătatea publică, precum și ale prevederilor H.G. 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc, în temeiul prevederilor art. 42 alin (1), art. 43 alin (3) și ale art. 44 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

Art.1 Începând cu data de 15.05.2020, se declară Starea de alertă la nivel național,
pentru o perioadă de 30 de zile.

2

Art.2 Măsurile de prevenire și control a infecțiilor, aplicabile pe timpul stării de
alertă, sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Regulile de desfășurare a unor activități care necesită măsuri specifice de
protecție sanitară se adoptă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului cu
competență în domeniu.

Art.4 Pentru alte măsuri decât cele prevăzute la art. 3, necesare aducerii la
îndeplinire a prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice centrale și locale emit
acte normative şi acte administrative, potrivit normelor de competență și domeniilor de
activitate pe care le gestionează.

Art.5 În aplicarea dispozițiilor art. 7

1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 20/2020, cu modificările și
completările ulterioare, și ale HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 , în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.

Art.6 Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

 

***

 

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR APLICABILE

PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

1. Începând cu data de 15.05.2020, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în
comun, la locul de muncă și în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii,
astfel încât nasul și gura să fie acoperite.

2. Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați,
au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul
angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:
a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului
propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
c) respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune
(open space)și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier;
d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50
de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se
realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de
minim 20% din personal.

3. Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități
comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau
măsuri pentru organizarea activității, astfel:
a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de
4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două
persoane apropiate;
b)să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la
intrarea în incintă, depășește 37,3
0C;

c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane,
în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.

4. Operatorii de transport persoane, publici și privați, își organizează activitatea
astfel încât să fie respectate regulile specifice.

5. (1) Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise
organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, concerte sau orice alte întruniri în
spații deschise, precum și de activități culturale, științifice, artistice, sportive, de
divertisment, jocuri de noroc, activități de fitness, activități în piscine și de tratament
balnear desfășurate în spații închise.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități:

2
a) activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului,
care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și
ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maxim
16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție
stabilite. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de
cult, nu sunt considerate adunări publice;
b) activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și
cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
c) activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente, care se
desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
d) activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul
muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de expoziții care se desfășoară cu respectarea
măsurilor de prevenire și protecție;
e) activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea,
canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară
cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.

6. (1) Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în
spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor,
pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor
locații.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 activitățile de preparare a hranei, cât și de
comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu

presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-
in“, „room-service“, livrare la client, ”take-away” etc.

7. (1) Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a
produselor şi serviciilor în centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000
mp, în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități:
a) vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor și
serviciilor de optică medicală şi a serviciilor de curățătorie;
b) vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii
economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
c) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale
care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea
cu restul complexului.

8. Se instituie obligativitatea menținerii funcționării centrelor rezidențiale de
îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu
și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și impunerea unor condiții de
izolare a personalului pe perioada prezenței la serviciu.

3
9. (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a
frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor.
(2) Sunt exceptați de la prevederile alin. 1 următorii cetățeni străini:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului
Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un
document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile, ori un document
echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de
ședere sau un alt document echivalent;
e) personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale,
personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

10. (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii
economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran,
Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele
Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile
din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele categorii de zboruri:
– efectuate cu aeronave de stat;
– de transport marfă şi/sau corespondență;
– umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
– pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei
autorități publice din România;
– având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
operatorilor economici stabiliți în România;
– aterizărilor tehnice necomerciale;
– de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
– tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
– efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate
cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul
lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte
state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul
de destinație;
– zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte

4
state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității
Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al
Ministerului Afacerilor Externe;
– zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru
transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în Anexa nr. 3 la Comunicarea
privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în temeiul Orientărilor privind
măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării
disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din
România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice
Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de
destinație.

11. (1) Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii
regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate
cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania,
Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord,
Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, până în data de 01 iunie
2020.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică transportului rutier internațional de persoane
prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:
a) sunt transportate numai persoanele care: au un contract de muncă valabil pe
teritoriul statului de destinație, au drept de ședere valabil în statul de destinație sau se
întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit;
b) există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate și a statului de destinație
privind desfășurarea cursei;
c) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. din
cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu cel puțin 24 de ore
înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum și toate celelalte date
și informații prevăzute de legislația specifică în vigoare; odată cu informarea respectivă,
operatorul de transport prezintă acceptul tuturor statelor tranzitate precum și a statului de
destinație pentru derularea transportului respectiv;
d) operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenția
de recrutare și persoanele care urmează a fi transportate iau toate măsurile necesare
pentru respectarea normelor și recomandărilor autorităților responsabile privind evitarea
aglomerării persoanelor, măsurile de protecție și siguranță a pasagerilor și conducătorilor
auto.

12. Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu
reprezintă urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii
infecțiilor;

5

13. Se reia asigurarea asistenței medicale ambulatorii pentru cazurile care nu
reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare, cu condiția organizării activității
astfel încât consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea
staționării pacienților în zonele de așteptare, precum și activitățile de internare a
pacienților care nu sunt urgențe medicale, la nivelul unităților sanitare non-COVID, cu
menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor, fiind obligatorie organizarea unui
sistem de informare a acestora despre starea pacienților internați.

14. (1) Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care
vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu
familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea
îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicită acest lucru pentru a
nu își expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații
special destinate puse la dispoziție de autorități.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane:
a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă
autorizată mai mare de 2,4 tone;
b) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând
sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională;
c) piloții de aeronave şi personalul navigant;
d) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
e) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară,
care arborează pavilion român, într-un port românesc, și care nu prezintă simptome
asociate COVID-19, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru
lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție
împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi
contactat în perioada dintre voiajuri;
f) lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, Bulgaria,
Serbia, Ucraina și Moldova nu prezintă simptome asociate COVID-19;
g) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform
contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară dacă nu
prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu
beneficiarul din afara teritoriului național;
h) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe pe
teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome
asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de
pe teritoriul național;
i) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare,
instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii
medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare,
ordine publică și securitate națională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-

6
19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul
României;
j) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe
diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul
asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului Diplomatic și Consular
al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, dacă la intrarea în
România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2;
k) angajații sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională care
se întorc în România din misiuni executate în afara țării, dacă la intrarea în România
nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2.
(3) Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu vor fi
introduse în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligate să suporte
contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate.
(4) Persoanele aflate în carantină instituționalizată la data de 15.05.2020, rămân în
carantină în spațiile respective până la încheierea perioadei de 14 zile.

15. (1) Se instituie, prin ordin al comandantului acțiunii, măsura carantinării unor
clădiri, zone, localități la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza
analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către INSP.
(2) Măsurile de carantinare instituite pe durata stării de urgență și care nu au fost
revocate se mențin în condițiile alin. 1.
16. Se menține închiderea temporară, totală sau parțială, a unor puncte de
trecere a frontierei de stat, astfel:
I. La frontiera româno-ungară:
1. Turnu, județul Arad (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
2. Salonta, județul Bihor – feroviar și rutier (cu excepția circulației lucrătorilor
transfrontalieri pe cale rutieră);
3. Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);
4. Valea lui Mihai, județul Bihor – feroviar și rutier (cu excepția traficului feroviar de
marfă);
5. Carei, județul Satu Mare.
II. La frontiera româno-bulgară:
1. Negru Vodă, județul Constanța;
2. Lipnița, județul Constanța;
3. Dobromir, județul Constanța;
4. Zimnicea, județul Teleorman;
5. Turnu Măgurele, județul Teleorman;
6. Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
III. La frontiera româno-ucraineană:
1. Sighetu Marmației, județul Maramureș;
2. Isaccea, județul Tulcea.

7

IV. La frontiera româno-moldoveană:
1. Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
2. Oancea, județul Galați.
V. La frontiera româno-sârbă:
1. Porțile de Fier II, județul Mehedinți;
2. Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă);
3. Orșova, județul Mehedinți;
4. Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
5. Naidăș, județul Caraș-Severin;
6. Vălcani, județul Timiș;
7. Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă);
8. Lunga, județul Timiș;
9. Foeni, județul Timiș;
10. Jimbolia, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă).
17. (1) Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulația persoanelor în
afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de
prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3
persoane care nu aparțin aceleiași familii.
(2) Cu aceeași dată se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția
locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și
protecție.
(3) Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei
metropolitane cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către
producătorii agricoli;
e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă
localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea
copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în
întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul
unui membru de familie;
h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță;

8
i) deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer
liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele)
cu participarea a cel mult 3 persoane.
j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de
persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de
întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

(4) La solicitarea instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor
stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate potrivit prevederilor alin (2) se
justifică prin declarație pe propria răspundere.

18. (1) Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile
de învățământ până la finalul anului școlar/universitar.
(2) Se permite desfășurarea, după data de 02.06.2020, a unor activități de pregătire,
pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a și a 13-a),
precum și pentru organizarea examenelor naționale în condițiile respectării măsurilor de
prevenire.

19. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță de către
inspectoratele pentru situații de urgență și a Poliției Locale de către inspectoratele de
poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și măsurile dispuse cu privire la
personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale unităților/instituțiilor de învățământ
referitoare la punerea la dispoziția direcțiilor de sănătate publică, cu excepția perioadei 02-
12.06.2020, precum și în perioada desfășurării examenelor naționale.

20. În situația stabilirii stării de alertă potrivit legii, pe durata acesteia, Ministerul
Apărării Naționale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne cu personal și mijloace pentru:
a) asigurarea pazei şi protecției unor obiective a căror protecție este asigurată de
către Jandarmeria Română;
b) transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor
specifice;
c) triaj epidemiologic, asistență medicală.

21. Se menține posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare
preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din
exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării
producției, transportului şi distribuției energiei electrice şi gazelor naturale, a activităților
de întreținere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalațiilor specifice, precum şi a
celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție şi procesare a resurselor
şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare
Sistemului energetic național, în concordanță cu prevederile planurilor proprii de
continuitate a activităților de bază.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *